Privatumo Politika

The website
www.thibaultvanrenne.com
is offered by:

THIBAULT VAN RENNE BVBA
Mageleinstraat 46
9000 Gent
Belgium
Company number (VAT-BE): 0806.530.749

E-mail : info@thibaultvanrenne.com
Phone : 0032 9 329 54 75

Feel free to contact us should you have any privacy-related questions. We promise to reply soon!

UAB „ARG CARPETS“
PRIVATUMO POLITIKA
I. PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
UAB „ARG Carpets“ Privatumo politikoje (toliau  – Politika) naudojamos sąvokos:
-
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
-
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
-
Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
-
Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis [https://www.artrugsgallery.com/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone);
-
kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
II. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
UAB „ARG Carpets“ atstovo kontaktiniai duomenys: tel. Nr. +370 615 64 333, el. paštas: info@artrugsgallery.com.
III. AR ŠI PRIVATUMO POLITIKA JUMS AKTUALI?
Ši Privatumo politika jums aktuali, jei esate UAB ARG Carpets klientas, tiekėjas arba palaikote ryšį su Mumis, pavyzdžiui, lankydamiesi mūsų svetainėje www.artrugsgallery.com, naudodamiesi socialiniais tinklais arba jei iš Mūsų esate gavę el. laiškų.
IV. AR NAUDOJAME SLAPUKUS?
Taip, savo internetinėje svetainėje naudojame trečiųjų šalių slapukus. Naudodamiesi šiais slapukais, automatiškai surenkame Asmens duomenis, kai lankotės mūsų internetiniame puslapyje. Jei norite sužinoti daugiau apie slapukus, prašome susipažinti su mūsų Slapukų Politika.
V. KODĖL TVARKOME ASMENS DUOMENIS?
Asmens duomenys renkami, naudojami, saugomi ir kitaip tvarkomi, jei tai būtina, atsakingo, veiksmingo ir efektyvaus UAB ARG CARPETS verslo valdymo tikslais. Mes tvarkome Asmens duomenis pagal taikomą (-us) teisinį (-ius) pagrindą (-us). Teisinis pagrindas iš esmės dažnai susijęs su verslo tikslais. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, sutarties vykdymas gali būti tiek ARG CARPETS teisinis pagrindas, tiek verslo tikslas.
Teisiniai pagrindai
Iš esmės Mes tvarkome jūsų Asmens duomenis pagal vieną iš šių teisinių pagrindų:
-
Tvarkymas yra būtinas tarp jūsų ir ARG CARPETS sudarytos sutarties vykdymui;
-
Tvarkymas yra būtinas mūsų teisinių įsipareigojimų laikymuisi užtikrinti;
-
Tvarkymas yra būtinas teisėtiems ARG CARPETS interesams, išskyrus tuos atvejus, kai jūsų pagrindinės teisės ir laisvės ar interesai yra viršesni, arba
-
Kai tinkama ir būtina, mes paprašysime jūsų sutikimo.
Verslo tikslai
Mes renkame, naudojame arba kitaip tvarkome Asmens duomenis tik tuo atveju, jei tvarkymas patenka į vieną (ar daugiau) iš toliau išvardytų teisėtų verslo tikslų:
-
Produktų ir (arba) paslaugų vystymas ir tobulinimas, tyrimai ir plėtra.
-
Susitarimų vykdymas. Tai apima prekių tiekimą, bendravimą su asmenimis ir kitomis šalimis dėl prekių, atsakymų į prašymus pateikti (daugiau) informacijos rengimą, konfliktų sprendimą ir sutarčių / užsakymų rengimą.
-
Ryšių valdymas ir komercinės veiklos rinkodara. Iš esmės ARG CARPETS tvarko Asmens duomenis, jei tai būtina vystant ir tobulinant ARG CARPETS  produktus ir (arba) paslaugas, užsiimant klientų vadyba, aptarnaujant klientus ir vykdant (tikslinę) rinkodarą siekiant užmegzti ryšį su klientu ir (arba) palaikyti bei plėtoti ryšį su klientu, verslo partneriu ar tiekėju, ir atliekant Asmens duomenų analizę statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais (pvz., pristatyti reklamą, komunikaciją ir turinį iš mūsų Svetainių ir trečiųjų šalių, labiau atitinkančių jūsų interesus).
-
Verslo procesų vykdymas, vidaus valdymas ir valdymo ataskaitos. Tai apima vykdymą tokios veiklos kaip įmonės turto valdymas, vidaus auditas ir tyrimai, finansai ir apskaita, verslo kontrolės priemonių įgyvendinimas, centralizuotos duomenų tvarkymo infrastruktūros tiekimas siekiant veiksmingumo, susijungimų, įsigijimų ir perleidimų valdymas bei asmens duomenų tvarkymas vadybos ataskaitų ir analizės tikslais.
-
Teisinių įsipareigojimų laikymasis. Tai apima asmens duomenų tvarkymą, kai tai būtina laikantis įstatymų, teisės aktų ir sektorinių rekomendacijų, kurių Mes privalome laikytis.
VI. KAS TURI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ?
Įprastai Mes dalinamės Jūsų Asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis tokiomis aplinkybėmis:
-
su savo filialais, grupėmis, patronuojamosiomis įmonėmis arba su trečiosiomis šalimis, jei duomenimis dalytis būtina anksčiau nurodytais tikslais. Jei reikia, Mes pareikalausime trečiųjų šalių užsiimti veikla tokiu būdu, kuris suderinamas su Mūsų politikomis ir rekomendacijomis, susijusiomis su duomenų apsauga.
-
su duomenų tvarkytojais, tai yra šalimis, kurios tvarko Asmens duomenis mūsų vardu. Tokiais atvejais šios trečiosios šalys gali naudoti jūsų Asmens duomenis tik anksčiau nurodytais tikslais ir tik laikydamosi mūsų nurodymų. Mes naudosimės tik tų tvarkytojų, kurie galės deramai užtikrinti tinkamų techninių ir organizacinių priemonių taikymą ir duomenų subjektų teisių apsaugą, paslaugomis.
-
su savo darbuotojais, jei ir kiek tai būtina jų užduotims atlikti. Tokiu atveju prieiga suteikiama tik tada, jei ir kiek ji būtina anksčiau nurodytais tikslais ir jei darbuotojas įsipareigoja užtikrinti duomenų konfidencialumą.
-
su teisėsaugos arba valstybinėmis institucijomis, jei ir kada to reikalaujama pagal įstatymą, teismo nutarimą ar kitą teisinę procedūrą, norėdama įtvirtinti savo juridines teises ir jomis naudotis arba dalyvaudama verslo sandoriuose, tokiuose kaip pardavimas, susijungimas, konsolidavimas ar turto pardavimas, arba mažai tikėtinu bankroto atveju.
VII. KIEK LAIKO MES TVARKYSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Mes saugosime jūsų Asmens duomenis ne ilgiau, nei reikia tikslui (-ams), dėl kurio (-ių) mes tvarkome jūsų Asmens duomenis arba Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais. 

Jei turite klausimų apie konkrečius saugojimo laikotarpius, susisiekite su mumis naudodami aukščiau nurodytus kontaktinius duomenis.
VIII. KOKIOMIS SU JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS SUSIJUSIOMIS TEISĖMIS GALITE NAUDOTIS?
Vadovaujantis teisės aktais, kuriais reglamentuojamas jūsų Asmens duomenų tvarkymas, jūs galite turėti ir naudotis teisėmis, susijusiomis su jūsų Asmens duomenimis:
1.
Teisę prašyti susipažinti su informacija apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
2.
Teisę prašyti ištaisyti netikslius ar neišsamius Jūsų pateiktus asmens duomenis;
3.
Teisę prašyti ištrinti netikslius arba visus Jūsų pateiktus asmens duomenis;
4.
Teisę prašyti apriboti Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymą;
5.
Teisę nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų pateikti asmens duomenys;
6.
Teisę prašyti perduoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
7.
Teisę bet kuriuo metu atšaukti Jūsų duotą sutikimą;
8.
Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti Mūsų internetiniame puslapyje www.artrugsgallery.com.
Nepateikus asmens duomenų UAB „ARG Carpets“ negalėsime kokybiškai suteikti paslaugų bei tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus.
IX. KĄ DARYTI, JEI TURITE KLAUSIMŲ AR SKUNDŲ?
Esant Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų neatitikimui ar yra kitaip pažeidžiamos Jūsų teisės ir laisvės, susisiekite su Mumis, o Mums negalint padėti, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.
Spustelėdami „Sutinku“ sutinkate, kad jūsų įrenginyje būtų saugomi slapukai tam, kad užtikrintume Jums sklandesnį naršymą svetainėje bei galėtume analizuoti svetainės naudojimą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų privatumo politiką.