Privacy policy

The website
www.thibaultvanrenne.com
is offered by:

THIBAULT VAN RENNE BVBA
Mageleinstraat 46
9000 Gent
Belgium
Company number (VAT-BE): 0806.530.749

E-mail : info@thibaultvanrenne.com
Phone : 0032 9 329 54 75

Feel free to contact us should you have any privacy-related questions. We promise to reply soon!

UAB „ARG CARPETS“
PRIVATUMO POLITIKA
PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
1. UAB „ARG Carpets“ Privatumo politikoje (toliau  – Politika) naudojamos sąvokos:

1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
1.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
1.3. Reglamentas Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
1.4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis [https://www.artrugsgallery.com/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone);
1.5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
KOKIAIS BŪDAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
2. Mūsų internetiniame puslapyje asmens duomenis tvarkome:
2.1. įrašant naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje;
2.2. Jums pateikus internetinio puslapio sekcijoje [https://www.artrugsgallery.com/uk/showrooms] užklausą.
KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME SAVO INTERNETINIAME PUSLAPYJE?
3. Slapukų pagalba Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
3.1.Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
3.2.Jūsų naršymo istoriją;
3.3.Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
3.4.peržiūrėtas internetinio puslapio sekcijas;
3.5.kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus internetiniame puslapyje.

4. Slapukus naudojame siekdami:
4.1.užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
4.2.tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
4.3.diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui; 4.4.užtikrinti parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų plėtrą.

5. Naudojame šių kategorijų slapukus:
5.1. griežtai privalomus slapukus, skirtus užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
5.2. trečiosios šalies (Hotjar) funkcinius slapukus, padedančius atpažinti ir įsiminti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus, jų lankytas internetinio puslapio sekcijas, naudotas internetinio puslapio funkcijas, internetiniame puslapyje darytus pakeitimus ir kitus internetiniame puslapyje atliktus pasirinkimus. Pakartotinai lankantis Mūsų internetiniame puslapyje jis bus suderintas pagal Jūsų anksčiau atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš Jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui.
6Internetiniame puslapyje nėra naudojami Mūsų ir trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai.
7Slapukų naudojimo laikotarpiai:
Slapuko pavadinimas
Slapuko pavadinimas
Griežtai privalomi slapukai
__cfduid
1 metai
_p_hfp_client_id
Pasibaigus naršymo sesijai
Funkciniai slapukai
_hjid
1 metai
_hjCachedUserAttributes
Pasibaigus naršymo sesijai
_hjIncludedInSample
Pasibaigus naršymo sesijai
8. Slapukai naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų šiame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, eikite į slapukų valdymo parametrus, kur galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo šis puslapis neveiktų tinkamai. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Mūsų internetiniame puslapyje Jūsų pasirinkti nustatymai nebus išsaugoti. (rekomenduojama)
KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME JUMS PATEIKIANT UŽKLAUSĄ?
9. Norėdami Mums pateikti užklausą dėl prekių asortimento, kitų Mūsų teikiamų paslaugų ar kitais klausimais, privalote pateikti savo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį bei nurodyti, ar kreipiatės kaip vartotojas, prekiautojas ar dizaineris. Šie Jūsų asmens duomenys internetiniame puslapyje tvarkomi Mūsų teisėto intereso pagrindu siekiant atsakymą į užklausą pateikti suinteresuotam asmeniui.

10. Jūsų užklausoje pateikti asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei reikia pateikti atsakymą į užklausą. Mums pateikus atsakymą į užklausą, Jūsų asmens duomenys yra ištrinami.
AR VYKDOME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMĄ?
11. Jūsų asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai juos perduoti privalome vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
KOKIAS TEISES TURITE?
12. Sutikdami su slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, taip pat pateikdami Mūsų internetiniame puslapyje užklausą, Jūs įgyjate šias teises:
12.1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
12.2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
12.3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
12.4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
12.5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

13. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti internetiniame puslapyje [www.artrugsgallery.com].

14. Esant Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų neatitikimui ar yra kitaip pažeidžiamos Jūsų teisės ir laisvės, susisiekite su Mumis, o Mums negalint padėti, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.